Metaway Holdings

Chủ tịch HĐQT: Trần Nam Chung

Giám đốc phát triển dự án: Nguyễn Thành Đạt

Ngành nghề: Hoạt động thương mại dịch vụ

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K99