Cty TNHH nông nghiệp điện cơ hà nội

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC SƠN

Ngành nghề: Máy nông nghiệp

Thị trường: Các tỉnh miền Bắc

Khóa học: K45