Công ty TNHH VK

Giám đốc: Trần Kim Châu

Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100