CÔNG TY TNHH DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KIM CƯƠNG

Giám Đốc : Hồ Kim Chính

Ngành nghề : Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61