CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Giám Đốc: Cao Đình Hạnh

Ngành nghề: Phát hành báo chí

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K12