Công ty Đào tạo và Hợp tác Quốc tế VTP-Group

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Ngành nghề: Giáo dục, F&B

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85