CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP

Giám đốc: Ngô Văn Tuấn

Ngành nghề : Sản xuất cá biển giống, và nuôi trồng thủy sản biển

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K74