CÔNG TY CỔ PHẦN TRIXGO

Giám đốc : Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề : Phần mềm Quản trị doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ (SAAS), chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K18