CÔNG TY CÀ PHÊ ZANKA

Giám đốc: Đặng Quốc Công

Ngành nghề: Sản xuất và thương mại

Thị Trường: Miền trung

Khoá học: K94