CÁ CẢNH THUỶ SINH TRUNG TÍN

Giám Đốc : Trương Minh Huấn

Ngành nghề : Cá cảnh 

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89