CEO: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết