Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Bùi Hà

Ngành nghề: Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết