Tổng Giám Đốc: Nguyễn Văn Xuân

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K101

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Hoàng Phương

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ thiết kế
  •  thẩm tra thiết kế xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết