CEO: Nguyễn Văn Ty

Ngành nghề: Dịch vụ công ích Thuỷ lợi

Thị Trường: Bắc Ninh, Hà Nội

Khoá học: K103

Xem chi tiết