Giám Đốc : Hồ Kim Chính

Ngành nghề : Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thanh

Ngành nghề : Cho thuê lại lao động, giới thiệu việc làm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K46

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đinh Cao Quyết

Ngành nghề : Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Việt Thắng

Ngành nghề: Xuất khẩu lao động

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K9

Xem chi tiết