Nhân sự: Nguyễn Thu Hiền

Ngành nghề: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh khác

Thị Trường: Bắc Ninh

Khoá học: K103

Xem chi tiết