Founder: Nguyễn Văn Công

Ngành nghề: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ cá cảnh

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết