Giám Đốc : Nguyễn Trùng Dương

Ngành nghề : Xây dựng nhà các loại

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết