Giám đốc : Bạch Công Thắng

Ngành nghề : Nhà Hàng

Thị trường : Hà Nội

Khóa học : K75

Xem chi tiết